Over de school

bestuur

Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel: het dagelijks bestuur. Samen vormen zij het algemeen bestuur. De directeur maakt als bestuurder deel uit van het dagelijks bestuur. De taakverdeling binnen het bestuur wordt op grond van de verenigingsstatuten nader omschreven in het bestuursstatuut. Hierin zijn ook opgenomen de verantwoordelijkheden van de directeur, die de rol van algemeen directeur-bestuurder heeft.

Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied. Het toezichthoudend bestuur stelt de begroting, de meerjarenbegroting, het bestuursverslag en de jaarrekening vast. Het toezichthoudend deel van het bestuur komt een aantal keren per jaar bij elkaar om te controleren of de wettelijke voorschriften worden nageleefd en of de middelen doelmatig en rechtmatig worden besteed. Daarnaast houdt zij toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en evalueren zij de werkzaamheden van het dagelijks bestuur.

Eens per jaar wordt via de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                                    
G.J. van Ginkel

Secretaris en penningmeester:
G.G. van Veldhuizen

Overige bestuursleden:              
G. Drost
H. Klok
R. van Ginkel

Het toezichthoudend bestuur is als volgt samengesteld:
J.J. van Beek en E. Hazeleger